Kokybės sertifikatai
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Korupcijos prevencija

Įstaiga laikosi skaidrumo principo ir yra prieš korupciją, todėl netoleruojame jokių padėkų pinigais, dovanomis ar kt. Davus įstaigos darbuotojams pinigus (padėka, kyšį) nesvarbu kokią sumą - tai traktuojama, kaip grubiausias įmonės vidaus taisyklių pažeidimas, įstaigos vardo sumenkinimas. Tokiu atveju nutraukiama sutartis ir pranešama į STT.
 
Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose už korupcijos prevencijos ir kontrolės įstaigoje vykdymą ir korupcijos prevencijos programos plano įgyvendinimą atsakingas asmuo Dalia Masikonienė tel. +370 699 06345, el. p. daliamasikoniene@gmail.com
 
 
 
 
 
 

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

Korupcijos prevencijos įstatymas: naujovės ir pakeitimai nuo 2022-01-01

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinio elgesio kodeksas

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMUOSE ĮGYVENDINIMO 2021-2023 M. PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITOS,ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2024- 2026 M. PLANO IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

 

PATVIRTINIMO

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti visą parą veikiančiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba galite palikti pranešimą šioje svetainėje: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Sąrašas pareigybių dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikiant informaciją:
1. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
2. Vyr. socialinis darbuotojas (padalinio vadovas)
3. Vyr. slaugytoja (padalinio vadovas)
4. Projektų administratorius (viešieji pirkimai)
 
 
PRANEŠĖJŲ APSAUGA
 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS TEIKIAMA DĖL:

• pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
• pavojaus aplinkai;
• kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
• neteisėtos veiklos finansavimo;
• neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
• neteisėtu būdu įgyto turto;
• padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
• kitų pažeidimų.

 

PRANEŠIMO PATEIKIMAS:

Informacija apie pažeidimą gali būti pateikta žodžiu arba raštu.

  • Pranešimas raštu gali būti pateikiamas užpildant pranešimo apie pažeidimą formą;
  • Informaciją apie pažeidimą galima pateikti atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės globos namus;
  • Paštu, atsiunčiant pranešimą (siunčiant pranešimą paštu turi būti nurodoma žyma „Pranešimas apie pažeidimą“);
  • elektroniniu paštu, atsiunčiant pranešimą (siunčiant pranešimą elektroniniu paštu  turi būti nurodoma žyma „Pranešimas apie pažeidimą“) elektroninio pašto adresu daliamasikonienė@gmail.com

 

ASMENIUI, PATEIKUSIAM INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ, BUS TAIKOMAS KONFIDENCIALUMAS

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai: 

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo socialinė darbuotoja Dalia Masikonienė tel. (8 41) 436812, el. paštas daliamasikoniene@gmail.com 

Informacija atnaujinta
2024-01-10